Participació Ciutadana

Informació sobre els processos oberts a la participació de la ciutadania.

Per donar compliment al què disposa l’article 133 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre de 2015, es fa públic que l’Ajuntament vol aprovar inicialment la nova versió del Pla Parcial número 7 de Vinyols i els Arcs. La qual cosa es fa pública fer facilitar la participació dels ciutadans en l’elaboració de ...
Per donar compliment al què disposa l’artice 133 de la Llei 39/2015 d’1 ’octubre de 2015, es fa públic que l’Ajuntament vol dur a terme una modificació de l’ordenança fiscal relativa als serveis de piscina municipal, donat que es dóna la circumstància, pel que fa referencia a l’ordenança fiscal de ...
Per donar compliment al què disposa l’artice 133 de la Llei 39/2015 d’1 ’octubre de 2015, es fa públic que l’Ajuntament vol dur a terme una modificació de l’ordenança fiscal relativa als serveis de piscina municipal, donat que es dóna la circumstància, pel que fa referencia a l’ordenança fiscal de ...
Particpació ciutadana a les ordenaces fiscals Per donar compliment al què disposa l’artice 133 de la Llei 39/2015 d’1 ’octubre de 2015, es fa públic que l’Ajuntament vol dur a terme una modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa pel subministrament d’aigua potable, per poder repercutir ...
Per donar compliment al què disposa l’artice 133 de la Llei 39/2015 d’1 ’octubre de 2015, es fa públic que l’Ajuntament vol dur a terme una modificació de l’ordenança fiscal relativa a la utilització privativa o aprofitament especial de les instal.lacions del pavelló poliesportiu municipal, donat ...
El Ple de l’Ajuntament de Vinyols i els Arcs, en la seva sessió del passat dinou d’octubre de dos mil disset, va aprovar les bases que s'inseriran a continuació, per tal de dur a terme el concurs de balcons, finestres i façanes enllumenades per a les festes Nadalenques, que s’annexen a aquest ...
S’exposen al públic, durant un termini de vint dies hàbils, perquè s’hi puguin presentar reclamacions o al.legacions i s'entendran definitivament aprovades les bases de referència, si durant el període d'informació pública no es formula contra seva cap mena de reclamació ni al·legació.
Per donar compliment al què disposa l’artice 133 de la Llei 39/2015 d’1 ’octubre de 2015, es fa públic que l’Ajuntament vol dur a terme una derogació i creació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per estacionament de vehicles de tracció mecànica a la via pública en determinades zones, donat ...
Per donar compliment al què disposa l’artice 133 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre de 2015, es fa públic que l’Ajuntament vol dur a terme l’ordenança reguladora de les activitats econòmiques sotmeses a comunicació prèvia o declaració responsable de Vinyols i els Arcs, ja que és del tot necessari ...
Per donar compliment al què disposa l’artice 133 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre de 2015, es fa públic que l’Ajuntament vol dur a terme l’ordenança per regular la circulació de persones i de vehicles pel nucli urbà, els veïnats, les travessies del terme municipal de Vinyols i els Arcs i els camins ...

Pàgines

Subscriure a