PAUTES D’ÚS I MANTENIMENT DELS PARCS INFANTILS PER PREVENIR LA COVID-19

24/09/2020 Sanitat i salut

PAUTES D’ÚS I MANTENIMENT DELS PARCS INFANTILS PER PREVENIR LA COVID-19

 

Els parcs infantils són espais d’esbarjo beneficiosos per als infants però, al mateix temps, suposen un risc de contagi en el moment en què es produeixen aglomeracions, és a dir, no es pot mantenir la distància mínima de seguretat.

La Generalitat de Catalunya ha publicat un document amb algunes pautes que s’han de tenir en compte quan es faci ús d’aquests espais públics. http://interior.gencat.cat/web/.content/home/030_arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autoproteccio_emergencies/Coronavirus/resolucions-mesures/Parcs-infantils-pautes-families-i-ens-locals-INT-SAL-v3.pdf

ARGUMENTS

Un parc o àrea de joc infantil és una instal·lació de titularitat pública o privada consistent en una àrea delimitada i una sèrie d'elements de joc, destinada a infants.

 Els parcs infantils constitueixen un espai d’esbarjo beneficiós per als infants. Per contra, l’ús dels equipaments dels parcs infantils (gronxadors, tobogans i similars) suposa un risc de contagi de la COVID-19 especialment pels factors següents:

- Superfícies de contacte freqüent elevat.

- Coincidència d’infants de grups de convivència estable diferents.

- Dificultat per mantenir les distàncies i aglomeracions en els espais d’ús compartit simultani.

A més, en molts casos la presència de persones adultes a càrrec dels infants no es fa mantenint les distàncies de seguretat i comporta aglomeracions en l’entorn.

Cal recordar que l’etapa de represa, definida per la Resolució SLT/1429/2020, de 18 de juny, no permet les activitats que comportin aglomeracions. A aquests efectes, es considera aglomeració la concentració de persones o grups de persones en espais públics quan no es pot mantenir la distància física interpersonal de seguretat o el seu equivalent en espai de seguretat. Cal tenir en compte que la distància de seguretat a l’aire lliure pot ser inferior als espais tancats, però que cal evitar els contactes físics entre persones de diferents grups de convivència. En aquest sentit, la norma abans indicada especifica que els titulars de les activitats obertes al públic han d'adoptar mesures per garantir la protecció individual, en especial posar a disposició sistemes per a la neteja de mans, la distància física interpersonal de seguretat i la neteja i desinfecció de les instal·lacions. A més, les administracions públiques, en exercici de les seves competències, han de vetllar per evitar les aglomeracions i poden limitar l'accés als espais de pública concurrència de titularitat pública quan no es puguin garantir les condicions de seguretat que evitin aquestes aglomeracions.

Seguint el model de gestió dels parcs infantils majoritari arreu del món1 en el context de la contenció de la COVID-19, no es considera adient en aquests moments el tancament total dels parcs infantils. Tanmateix, sí es considera necessari reforçar les pautes per a les famílies per un ús correcte dels parcs infantils i alhora els elements de control per part de les administracions públiques locals.

PAUTES PER A LES FAMÍLIES

· Considereu que els parcs infantils són un espai compartit i que cal un ús racional per fer un ús segur i per evitar aglomeracions:

- No accediu als parcs infantils si ja hi ha un nombre important d’infants en aquell moment

 - Limiteu el temps d’ús a un període inferior a l’habitual per facilitar que hi accedeixin altres famílies sense aglomeracions.

- Busqueu activitats i jocs d’esbarjo alternatius a l’ús dels equipaments dels parcs infantils (gronxadors, tobogans, etc.) Per exemple, jugar amb la sorra, jugar a fet i amagar, etc.

 · Accediu als parcs infantils més propers al vostre domicili o centre escolar.

· Cal que els infants

- Practiquin la higiene de mans (gel hidroalcohòlic) abans d’accedir als parcs infantils i també de forma freqüent mentre en fan ús. (cal tenir cura que els infants petits no es posin les mans a la boca després d’utilitzar el gel hidroalcohòlic. En infants menors de 2 anys pot considerar-se l’ús de tovalloletes humides com a alternativa)

 - Mantinguin una distància de seguretat interpersonal amb els infants d’altres grups de convivència per impedir el contacte físic, especialment en els accessos als equipaments

- Facin ús de la mascareta de forma obligatòria a partir dels 6 anys inclosos i sempre que sigui possible entre els 3 i 5 anys.

- Evitin menjar i beure en l’espai de joc (es pot beure aigua per garantir la hidratació fora de l’espai de joc)

· Es recomana que un únic adult acompanyi als infants, per reduir el nombre de persones. En la mesura del possible, relacioneu-vos només amb persones amb les que compartiu un grup de convivència estable. En tot cas relacioneu-vos amb el mínim nombre de persones fora d’aquests grups, limitant el temps de contacte, mantenint la distància i fent ús de la mascareta en tot moment.

· No feu ús dels bancs a l’interior dels parcs infantils per evitar sobreocupació de l’espai.

· Expliqueu als infants les pautes per evitar el contacte físic amb infants que no formen part del seu grup de convivència estable.

· Aquestes mesures són especialment importants en els parcs infantils situats en municipis on s’apliquen mesures especials per a la contenció del contagi per la COVID-19. Pautes per a les administracions locals

· Reforçar els missatges informatius en els accessos als parcs infantils relatius a evitar aglomeracions i mantenir distàncies de seguretat interpersonal.

· Establir agents de control i informació, especialment en equipaments de joc parcialment o totalment tancats i en els àmbits de major concurrència.

· Reduir els aforaments per garantir que es poden aplicar les distàncies de seguretat interpersonal per evitar aglomeracions en els espais d’afluència important de forma habitual. Aplicar percentatges del 50% amb caràcter general.

· Ampliar els horaris d’obertura sempre que sigui possible per distribuir l’afluència.

· Tancar els espais amb més concurrència on no es puguin garantir distàncies i evitar les aglomeracions.

· En els casos que sigui viable, facilitar gel hidroalcohòlic en els accessos als parcs infantils amb superfícies de contacte i de gran afluència.

· Incrementar la neteja i desinfecció especialment dels espais següents: - Els que presentin superfícies de contacte (gronxadors, tobogans, baranes i escales, superfícies d’escalada, ...), - Els espais tancats o semitancats (casetes de joc, túnels o tubs, ...) - Equipaments per fer exercici o similars - Portes i punts d’accés i sortida - Bancs, taules i elements similars - Papereres i similars

· Totes aquestes mesures són especialment importants en els parcs infantils situats en municipis on s’apliquen mesures especials per a la contenció del contagi per la COVID-19.

#DistanciaMansMascareta