LICITACIO CONTRACTE MENOR PER A LA GESTIO DEL SERVEI DE BAR-RESTAURANT DE LES PISCINES MUNICIPALS

04/12/2017

LICITACIO CONTRACTE MENOR PER A LA GESTIO DEL SERVEI DE BAR-RESTAURANT DE LES PISCINES MUNICIPALS

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Vinyols i els Arcs, en la seva sessió del dia vint-i-vuit de novembre de dos mil disset va aprovar el plec de prescripcions tècniques i el plec de clàusules administratives que hauran de regir la contractació del servei de bar-restaurant de les piscines municipals i serveis complementaris.

Alhora va determinar dur a terme un contracte menor per efectuar la contractació del servei de gestió de bar-restaurant de les piscines municipals i serveis complementaris i va establir que el termini perquè les empreses presentin llurs ofertes, serà de quinze dies naturals a partir de l’endemà de la publicació que es faci de la convocatòria en el perfil del contractant de l’Ajuntament de Vinyols i els Arcs.

La qual cosa s’assabenta a tots qui puguin estar interessats en dur a terme la gestió del servei de referència, perquè puguin presentar llurs ofertes, tots assabentant-los que el plec de clàusules administratives i tècniques que regiran el contracte estan disponibles al perfil del contracte, al tauler d’edictes de la Corporació i a les oficines municipals. Finalment s’indica que el dia 15 de gener de 2018 a les 12 hores es durà a terme l’obertura dels sobres A) i a les 13 hores l’obertura del sobres B).